Research group at imec & Vrije Universiteit Brussel

Policy Brief

Policy brief #14: Audiovisuele productie: een verhaal van rechten… en plichten

In 2014 werd het Boek XI ‘Intellectuele Eigendom’ in het Wetboek Economisch Recht ingevoegd. Die herziening heeft een impact op de uitoefening van rechten door auteurs en uitvoerende kunstenaars betrokken bij audiovisuele producties. De onderzoeksgroepen CIPI (Universiteit Saint-Louis) en SMIT (VUB) onderzochten in opdracht van de FOD Economie het ingewikkelde kluwen aan exclusieve rechten en vergoedingen voor audiovisuele producties. 1 Ze brachten daarbij de mening van de betrokken stakeholders in kaart. Deze policy brief gaat in op de resultaten van dat onderzoek. Zonder partij te kiezen voor deze of gene stakeholder, benadrukken ze vooral dat een aantal rechtsonzekerheden weggenomen moeten worden zodat investeringen in lokale producties aantrekkelijk blijven. En dat is in het belang van alle partijen in de waardenketen.

(Photo by Wonderlane on Unsplash)

Klik hier om de policy brief te downloaden.