M&Ms
Mediageletterdheid: naar een multidimensioneel model van digitale exclusie.
01/12/2010 - 31/05/2011
Has been initialized


Met deze studie willen we een kritische analyse maken van de operationalisering van digitale exclusie, en in het bijzonder mediageletterdheid. Hierbij ligt de focus op 1) die aspecten die in de theorie als cruciaal worden aangegeven zijnde de gebruikscontext, het sociale ondersteuningsnetwerk en de digitale vaardigheden; en 2) de manier waarop deze aspecten vertaald kunnen worden in indicatoren, surveyvragen en bijhorende antwoordschalen. Basisvraagstelling is hierbij hoe de gebruikscontext, de rol van het sociale ondersteuningsnetwerk en het niveau van digitale vaardigheden het best in kaart gebracht kan worden middels een kwantitatieve bevraging. Welke indicatoren dienen gemeten te worden? Hoe kunnen deze indicatoren vertaald worden in surveyvragen en antwoordschalen? Hierbij wordt telkens de afweging gemaakt welke meetmethode – kwalitatief of kwantitatief – het meest ideaal is voor het meten van specifieke aspecten. Deze analyse wordt in de eerste plaats uitgevoerd op het niveau van de bestaande SCV-vragenlijsten van de studiedienst van de Vlaamse Regering – 2001 tot en met 2010. Welke indicatoren voor het gebruik, ondersteuningsnetwerk en digitale vaardigheden zijn reeds in deze vragenlijsten aanwezig en wat zijn hiervan de analyseresultaten volgens een aantal sociodemografische karakteristieken zoals leeftijd, inkomen, opleidingsniveau en tewerkstellingssituatie. Hoe verhouden deze resultaten zich ten aanzien van meer uitgebreide en genuanceerde meetmethoden? Aanvullend wordt gekeken naar de opmaak van andere kwantitatieve meetinstrumenten aangaande digitale kloof, zoals Eurostat, SIBIS (Statistical Indicators Benchmarking the Information Society), DIDIX (Digital Divide Index), NRI (Network Readiness Index) or the Digital Access Index. Er zal eveneens aandacht beschouwd worden aan een aantal vernieuwende aanzetten zoals deze van van Deursen & van Dijk (2009) of Hargittai (2008, 2010). Hierbij zal vooral gekeken worden naar mogelijke indicatoren voor gebruik, ondersteuningsnetwerk en vaardigheden. Het hoofddoel van deze studie is een aanzet te geven tot realistische en haalbare kwantitatieve meetmethoden aangaande digitale exclusie. Speciale aandacht zal hierbij uitgaan naar de manier waarop de notie van gebruik, ondersteuningsnetwerk en digitale vaardigheden in de huidige SCV-survey uitgebreid kan worden.